Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kontrolní výbor obce Blučina – informace

Členové kontrolního výboru z řad zastupitelů mají oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, a plnit další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce a u finančního výboru oprávnění provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a taktéž plnit další úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce.

Kontrolní výbor se schází nepravidelně min. 4x ročně a provádí kontroly dle uvedené legislativy. O provedených kontrolách je prováděn zápis s výsledkem šetření a tento je předkládán na zastupitelstvu obce.

Členové kontrolního výboru obce Blučina:

Petr Kubeš

Marcela Čaňová DiS

Ing. LadislavSklenář

Máte li náměty, či podněty pro kontrolu dle pravomocí zastupitelů – členů kontrolního výboru, zašlete je prosím elektronicky na email kontrolnivybor@blucina.eu, děkujeme.

Přístup do autorizované sekce členů výboru ZDE .