Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Moravané pro Blučinu – volební program

 

Je mnoho činností, které máme v řešení. Po dosavadních zkušenostech ale mezi prvními prioritami naslouchat občanům!

Chceme, aby se občané mohli vyjádřit k zamýšleným řešením, která přesahují běžnou správu agendy.

 

Volební program: Moravané pro Blučinu

 • Zlepšení dopravy v obci

   • Nepolevovat v aktivitě vedoucí k realizaci obchvatu obce 
 • Omezit zatížení dopravou a průmyslem

   • Omezit výstavbu dalších průmyslových hal, do doby, než bude v provozu obchvat obce
   • Řešit parkování v obci, usilovat o zlepšení dopravního spojení IDS Blučina – Brno
 • Plánování a koncept rozvoje obce

   • Plánování rozvoje obce na 5 – 10 a více let dopředu 
 • Spolupráce a podpora místních občanských komunitních aktivit

   •  Podpora aktivit spolků. Podpora debaty i úzké spolupráce mezi spolky a obcí 
 •  Podpora obnovy obecních budov

   • Opravy a modernizace budov ve vlastnictví obce se zaměřením na ekologicko – ekonomický  provoz
 • Dohled a podpora rozvoje areálu Krytého bazénu se sportovní halou

   • Využití provozu bazénu, sportovní haly a rozšíření aktivit na celý sportovní areál ve prospěch občanů a jejich aktivit

 • Kontrola výdajů obce

   • Účelné čerpání prostředků na provoz obce, studie zadávat až po schválení v kolegiu zastupitelů. Důsledně plnit pozici investorské kontroly v průběhu díla a to i mimo kontrolní dny a při přejímce po dokončení díla. 
   • Maximální využití dotačních programů pro obec i její organizace
 • Zlepšení komunikace mezi občany a obcí

   • Rozvoj obce s účastí občanů.  Zlepšení informovanosti a připomínkování k návrhům a plánům 
   • Navrácení důvěry ve spolupráci 
 •  Údržba veřejného prostoru obce 

   • Koordinace činnosti údržby v péči o majetek obce a veřejný prostor
 • Podpora rozvoje sportovních aktivit občanů v obci

   • Výstavba zařízení či budov pro sport i relaxaci pro všechny věkové skupiny
 • Podpora služeb občanské vybavenosti

   • Rozšíření základních a zlepšení zdravotnických služeb a vybavenosti
   • Vyhledávání a podpora komunitních řešení energií
 • Plán zásahů proti záplavám a povodním

   • Realizace řešení bezpečného odtoku přívalových srážek s cílem ochránit  RD a inženýrské sítě 
   • Vyhledávat řešení k zadržení dešťové vody na území Výhonu
 • Snížení energetického zatížení obce a občanů v obci
  • Plán energetického auditu obecních budov a zařízení 
  • Účelová řešení ke zvýšení energetické soběstačnosti
  • Podpora komunitních řešení energetické soběstačnosti