Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Poděkování občanům

Vážení spoluobčané,

chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši projevenou důvěru, díky níž se mohu já Petr Kubeš, společně s panem Ladislavem Sklenářem, veřejně věnovat zastupování občanských zájmů i názorů v naší rodné obci Blučina, jako nově zvolení nezávislí zastupitelé s podporou strany Moravané a jak my říkáme “Moravané pro Blučinu”.
Děkuji také bývalým zastupitelům za jejich dosavadní práci pro nás občany a i když jsme k některým výkonům měli výhrady, je to život, aby jsme jen “nelamentovali” a přiložili ruku k společnéme dílu. Konáme pro náš společný prostor a pro naši budoucnost. Všem Vám děkujeme.
Naše počátky výkonu Vámi vložené důvěry nebudou jistě snadné, o čemž nás hned zpočátku přesvědčilo ustavující zasedání zastupitelstva s  připraveným scénářem volby starosty a vedení obce. Původně nám, novým nezkušeným zastupitelům, prezentovaný způsob volby vedení obce tajným hlasováním mohou umožnit skutečně nestrannou volbu. Bohužel úplně první navržené hlasování vítěznou stranou změnilo tyto nám předložené postupy a v menšině, jsme již neměli možnost záměr jednostranného vedení obce již jakkoliv ovlivnit. Možná i díky těmto změnám je nově vedení obce plně pod jednostranným vedením pana starosty, bez zastoupení ostatních zvolených stran zastupitelstva a můžeme věřit, že nové vedení obce, bude i přesto vstřícné k návrhům zastupitelů ostatních stran. Opravdu mnoho občanů se sice nad tímto děním, kolem okolností ustavujícího zasedání pozastavila, ale jde o demokratický proces práva většiny, i změny způsobu hlasování a takto s tím musíme pracovat. Je na nás všech, abychom nadále pracovali a vytrvali v aktivitách ve společný prospěch všech občanů Blučiny, nehledě na volební stranu.  Gratulujeme panu starostovi ke zvolení a budeme nadále pilně dění v řízení obce sledovat a vést nadále snahu o dialog i snahou přispět alespoň názorem k dalšímu rozvoji obce Blučina společnými silami. O dění v obci a aktivitách, které nás budou provázet ve volebním období, si dovolujeme Vás, naše spoluobčany, veřejně dále informovat i volnou formou na nezávislých stránkách www.blucina.eu.

Jedna z aktivit, kterými se zabýváme jsou energie i jejich úspory. Současná, velmi neklidná doba, nám dává za pravdu, když jsme v létě několikrát apelovali za pomocí zastupitele Tomáše Trávníčka na vedení obce, aby se vedení obce intenzivně zabývalo energetickými otázkami řešením úspor nákladů na energie provozu obce. Již jen třeba zadáním požadavku na vypracování energetického posouzení provozů budov ve správě a následném zvážení možností optimalizace. Vždyť provoz školy, mateřské školy, budovy radnice, nebo domu služeb, přímo vyzývá k řešení snížení energetické závislosti, snížení energetických nákladů a ekologické vstřícnosti. Je škoda, že vedení obce tyto žádosti včas nevyslyšelo a děje se tak již za zhoršených možností.
Apelovali jsme také na rychlé zvážení výstavby fotovoltaického systému výroby elektrické energie, zejména na provozu bazénu a nové sportovní haly, které nyní budou velmi energeticky zatěžující i pro rozpočet obce.
Dle osobních zkušeností přes 6let s vlastní fotovoltaickou elektrárnou, jsou při současném růstu cen, velmi rychlou možnou úsporou a navíc s dotační podporou. Takto energeticky náročný provoz bazénu a sportovní haly, by mohl být rychle efektivnější a méně ztrátový. Dle orientačních výpočtů by tyto naše obecní provozy a budovy mohly mít s investicí ca 3mio Kč návratnost investic do energií za pomocí dotací již během 3-4 let., kdy by se znatelně snížily náklady na el. energie. V současném stavu nás bude čekat znatelné zvýšení plateb za energie z rozpočtu, se kterými původně nikdo v takovéto míře nepočítal. V současné době by se měl opravdu zabývat touto problematikou každý hospodář.

Tyto energeticko ekonomické zhoršení podmínek kvality života, se bohužel týkají každého občana, kdy růst cen za energie bude mít nejspíš postupně dalekosáhlý “dominový” efekt na další provozy a musíme se každý snažit za sebe, tuto energeticko ekonomickou krizi překonat a zvládnout. Je pravděpodobné že peníze budou nyní postupně ubývat ve všech odvětvích lidské činnosti a pokud s nějakým přebytkem pracujeme, je na zvážení správně tyto finance co nejdříve investovat do snížení nákladů. Tento stav se bude týkat tedy nejen nás občanů, ale i celkového provozu společnosti, obce a jí svěřeného majetku. 

Pojďme se třeba zamyslet nad tím, kde obratem můžeme náklady snížit, proč nám třeba pouliční osvětlení svítí ještě za dne, svítí plně celou noc a nebo svítí na místech, která nemusí být takto nasvícena vůbec. S ohledem na bezpečnost mohou třeba takováto místa zabezpečena jiným, snadnějším i šetrnějším způsobem. Spořit energie, je nyní naším nejrychlejším možným řešením. 

Na webových stránkách www.blucina.eu máme v sekci energie jednoduché otázky k možným úsporám kolem nás a máte li i vy občané náměty, jsme připraveni tyto vaše podněty vyslechnout a případně je předložit přímo v zastupitelstvu k posouzení. 

Za nás “Moravany pro Blučinu”, chceme být lidem otevřeni názory i snahou. Vzájemné názory i náměty vždy umožní, aby jsme mohli se společně rozvíjet, zdokonalovat a nebo udržovat zaběhlé tradice. Co vidíte Vy, neznamená že nemůžeme vidět podobně spolu a víc lidí dokáže společně více, než jednotlivec.

Pro účely dialogu nás můžete třeba i navštívit v pracovní čas, na adrese kanceláře v Blučině, Na Lázních 331 (ideálně po domluvě předem), nebo nás můžete kontaktovat pomoci emailu obcane@blucina.eu

Vánoční čas, který nyní nadchází, nás i přes různé současné nepřízně okolností nabádá k rozvaze, kdy je třeba na chvíli spočinout a zamyslet na společným dosavadním děním a věnovat svůj čas svým blízkým pro radost, ale i s tichou vzpomínkou zavzpomínat na naše nejbližší, kteří nám zůstávají v srdci. Jen určitý čas máme každý zde vyměřen pro společné bytí, je na nás, jak s ním naložíme.
Vaši nejbližší, přátelé i známí si ho jistě zaslouží.

Všem spoluobčanům přejeme příjemné Vánoční svátky v kruhu rodiny i přátel a do nového roku 2023 přejeme vstřícný pohled na budoucnost.

Za Moravany pro Blučinu.

Petr Kubeš, občan zastupitel