Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Podzimní zpravodaj

Obecní úřad v Blučině vydal podzimní zpravodaj, v roce 2013 poslední.

 

Originální verze ke stažení je zde ve formátu pdf.

Všechny zpravodaje ke stažení zde.

 

Opis základního textu předkládáme níže.
PROSINEC 2013

Blučinský zpravodaj

Vážení občané, rok 2013 nám pomalu končí, blíží se zima, která nám přináší více starostí při odstraňování sněhu a náledí z chodníků a komunikací. Při této příležitosti bych Vás chtěl poprosit o pomoc při úklidu sněhu z chodníků před svými domy, hlavně tam, kde se nedá úklid provádět pomocí mechanizace. Není v silách zaměstnanců obce úklid sněhu po celé obci zvládnout. Obec platí vysoké pojistné za odpovědnost proti úrazům, ale všichni víte, jak to chodí, když má pojišťovna vyplatit pojistné. Proto Vás všechny žádám, kdyby se Vám stal úraz na chodníku nebo místní komunikaci tak nejdřív než se necháte ošetřit, mě nebo pana místostarosty neprodleně kontaktujte třeba i v noci. Pochmurné zimní počasí přináší sebou, že většina z nás má špatnější náladu, když nesvítí sluníčko a večery jsou moc dlouhé. Ale zase na druhou stranu přichází nejkrásnější svátky v roce VÁNOCE. Tyto svátky jsou kouzelné už z toho důvodu, že lidé jsou k sobě milejší, ohleduplnější a to je na těchto svátcích to nejkrásnější. Bylo by dobré, kdyby to tak bylo po celý rok, ale v dnešní uspěchané době se více stresujeme, mnoho občanů má obavy ze ztráty zaměstnání a s tím přichází finanční a další problémy. Já bych chtěl všem popřát, ať se nám takové problémy vyhnou a musíme dle předvolebních slibů našich politiků doufat, že se situace bude lepšit a my budeme spokojenější. Čekáme na to již řadu let a třeba se toho jednou dožijeme. Po letošních volbách asi také ne.

Vážení občané dovolte mi, abych Vám ve stručnosti sdělil, co se v naší obci na začátku roku naplánovalo a jak to vše probíhá. Pokračuje se v opravách chodníků, místních komunikací a polních cest.
Na ulici Návrší a Sokolské byly vyměněny hlavní řady vody. Při této příležitosti byly na ul. Návrší opraveny chodníky a na ul. Sokolské byla vyměněna část splaškové kanalizace.
Dále jsou zpracovány projektové dokumentace na zateplení krytého bazénu, rozšíření hřbitova s kolumbáriem, parkovací plochy v ul. Komenského a rekonstrukce šaten krytého bazénu. Tyto výše uvedené akce můžeme začít ihned realizovat protože je máme finančně zajištěné a schválené v rozpočtu na letošní rok, ale stále ještě čekáme na smlouvy a podmínky při udělení dotace a u dalších na stavební povolení.
V současné době probíhá výstavba dětského hřiště v ul. U Hájičku na které přispěli manželé Matějkovi částkou 100 000 Kč, kterou sami navrhli jako kompenzaci při porušení stavebního zákona při výstavbě betonového oplocení u svého RD a částečně oplocení postavili na obecním pozemku. Při schválení zastupitelstvem obce by museli již z větší části postavené betonové oplocení odstranit. Po projednání této situace se Stavebním úřadem a Odborem dopravy, kdy ulice u Hájičku je zkolaudována jako obytná zóna, kde nemusí být chodníky, zastupitelstvo obce schválilo manželům Matějkovým změnu projektu a také schválilo odprodej zastavěného obecního pozemku o výměře 77 m2 za cenu 900,- Kč/m2. Záměr obce o odprodeji byl vyvěšen a z řad občanů nebyla podána žádná námitka.
Na zateplení krytého bazénu probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. U této akce máme velký časový skluz, neboť jsme se domnívali, že akce bude dokončena do konce tohoto roku, ale požadavky od SFŽP pro uzavření smlouvy a pro uvolňování dotací jsou nekonečné a časové termíny výběrových řízení, kdy se uchazeči o zakázku mohou odvolávat musí být dodrženy.
Rozšíření hřbitova je ve fázi žádosti na stavebním úřadě o stavební povolení.
U parkovací plochy v ul. Komenského již proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a stavba bude ještě v letošním roce zahájena.
S rekonstrukcí šaten krytého bazénu čekáme, až bude smlouva se Státním fondem životního prostředí na zateplení krytého bazénu, které je z větší části pokryto z dotace. Jelikož se jedná o 2 různé akce v nemovitosti krytého bazénu a dotační podmínky jsou velmi složité, tak s rekonstrukcí šaten čekáme aby nedošlo k nějakému pochybení a dotace se nemusela při závěrečném vyhodnocení akce vracet. Zateplení a částečná rekonstrukce krytého bazénu je bezpodmínečně nutná protože se po dobu 30 let dělaly jen nutné opravy, technologie je zastaralá a dle energetického auditu, který se musel nechat zpracovat při žádosti o dotaci je krytý bazén zcela nevyhovující. Z tohoto důvodu, kdy nám uniká skoro polovina tepla, jsou finanční náklady veliké a bez finanční pomoci obce by se musel bazén zavřít nebo převést pod obec a je jedno kdo bazén provozuje jestli nájemce nebo kdyby ho obec provozovala sama, finanční ztráta zůstane stejná do doby než se provede rekonstrukce. Na zasedání obecního zastupitelstva padl od některých občanů názor bazén prodat. Tento názor o odprodeji ZO bere jen na vědomí, protože k odprodeji krytého bazénu by se měli vyjádřit všichni naši občané, protože si ho svépomocně zbudovali pro sebe a pro naši další generaci. Již při výstavbě věděli, že bazén bude prodělečný a obec bude na provoz přispívat jako všechny obce a města, které si je zbudovali.
Rekonstrukce šaten je také nutná, protože se vytápí velké plochy, 2 šatny pánská a dámská z poloviny nevyužité a další prostory zcela zbytečně. Krytý bazén je prostorově velký, ale zcela nevyužitý. Rekonstrukcí budou rozšířeny služby jako solárium, fitness centrum a později z velké kotelny, která bude zrušena další služby, o které by občané měli zájem.
Pan Jaroslav Prokeš – řeznictví provedl rekonstrukci prodejny masa na Domu služeb. Již se ozývají hlasy, že obec na tuto rekonstrukci dávala finanční příspěvek. Je to zase nějaká domněnka některých občanů, kteří nečtou zápisy ze zasedání zastupitelstva, které musí být a jsou dle zákona zveřejňovány.
Obec provedla výměnu oken, která bude postupně probíhat na celém domu služeb, protože okna se již rozpadají. Tato výměna v částce 100 000,- Kč je na tento rok schválena v rozpočtu obce. Postupně se provádí výměna oken také na hasičské zbrojnici, kde jsou okna také ve špatném stavu.
Ve dvoře na faře zastupitelstvo obce schválilo výstavbu nového WC, které je již v provozu, aby ho občané mohli při mších, svatbách a pohřbech a dalších společenských událostech v kostele využívat.
V letošním roce chceme ještě jednat s Římskokatolickou farností v Blučině o dlouhodobém pronájmu zadní části dvora za účelem vybudování dětského hřiště pro Základní a Mateřskou školu a další dětské zájmové kroužky.
Na čistírně odpadních vod skončil po rekonstrukci roční zkušební provoz, byla provedena kolaudace a tím naše obec splnila nařízení EU, kdy podle stáří čistírny musela být do určitého termínu provedena rekonstrukce.
Nová čistírna odpadních vod
Vážení občané chtěl bych Vás požádat o pochopení, že při likvidaci velkoobjemového odpadu musí každý z nás učinit to, aby objem byl co nejmenší a kontejner byl hospodárně využit. Velmi často se stává, že občané přivezou celé sedací soupravy a tím ze třech čtvrtin zaplní kontejner a obec zaplatí za odvoz cca 4 000 Kč,- a to je velmi nehospodárné. Sedací soupravy, křesla a další větší věci by měl každý rozdělat, rozřezat aby se kontejner hospodárně využil.
Dalším problémem je bioodpad. Obec vyčlenila u čističky odpadních vod místo na odkládání bioodpadu ze záhonů, předzahrádek, ale nemá povinnost likvidovat odpad ze soukromých polí a zahrad. Občané nám navážejí celé vlečky slámy, špatného sena, větve ze stromů a jiný odpad, který jim zůstane po sklizni. Takový odpad si musí každý likvidovat sám. Obec bude muset přistoupit k opatření, že tento pozemek bude oplocen a bude určena doba,
kdy a jaký odpad se bude vybírat, protože takové množství odpadu nebudeme schopni likvidovat.
Zahájení výstavby sběrného dvora
Při likvidaci plastů bych Vás chtěl požádat o sešlapávání plastových lahví z důvodu, že během týdne jsou již všechny kontejnery plné a do doby odvozu je nemají další občané kam ukládat. Vyvážení těchto kontejnerů je 1x za čtrnáct dnů.
Rada obce schválila nařízení ,,Zákaz podomního prodeje“, ale Krajským úřadem nám bylo sděleno, že toto nařízení je protizákonné. Zastupitelstvo obce by muselo vydat obecně závaznou vyhláškou ,,Tržní řád obce“. Tato vyhláška podrobně stanovuje, jaký sortiment se může prodávat (např. vánoční kapr, oděvy, stromky aj.) a určuje dny a místo. Zastupitelstvo tento tržní řád prozatím neschválilo, protože se nám to zdá být neférové vůči poctivým prodejcům, kteří přijedou do obce kterýkoliv den a v kteroukoliv hodinu, přijdou se na OÚ nahlásit, zaplatit místo a vyhlášení.
Další téma, se kterým se Vám chci svěřit je volné pobíhání psů po obci. Chápeme, že majitelům psů se někdy stane, že se mu pes zaběhne, ale nemělo by se stávat, aby obecní policie odchytávala 3x do týdne psa jednoho majitele.
Každý majitel psa by měl učinit taková opatření, aby mu pes nepobíhal volně po obci a to z důvodů, že hrozí pokousání občanů a dětí a dále může způsobit havárii motorových vozidel. Při opakovaném útěku psa bude majiteli ukládána Městskou policií finanční úhrada 1 000 Kč,- za odchyt, protože policie by se měla starat více o pořádek, měření rychlosti motorových vozidel a ne odchytávat psi a vést o tom písemnou agendu, která jim zabere více času než důležitější věci.
Posledním problémem v tomto zpravodaji, se kterým Vás chci seznámit jsou opět psi a jejich exkrementy. Psi za tento problém nemohou, ale jejich majitelé ano. Každý majitel psa má povinnost sbírat po svém psu exkrementy. Je již neúnosné, když pracovníci obce odmítají z hygienických důvodů sekat trávu na veřejných prostranstvích plnou psích exkrementů a nebo když jdete na procházku po cyklostezce, kolem rybníka je tato situace stejná. Každý kdo má nějakého koníčka si musí uvědomit, že proto musí dělat vše, ne jenom co se mu líbí, ale také třeba uklízet po svých pejscích nejenom doma, ale i venku aby to neobtěžovalo jiné občany.
Takových drobných problémů jsou na obcích desítky, a proto je chceme s Vámi řešit jak je odstranit. Ze zákona má obec možnost udělovat pokuty, ale to je asi ta poslední varianta, a proto věřím, že společně tyto problémy vyřešíme, aby se nám v naší obci líbilo.
Studánka v ul. Komenského musela být uzavřena a to z důvodu, že při rozboru vody byly zjištěny koliformní bakterie. Rozbor se provádí 4x až 5x ročně. Je velmi těžké zjistit příčinu výskytu těchto bakterií. Odebíraly se vzorky z pramenišť, kde rozborem bylo zjištěno, že voda je kvalitní. Při odebrání vody z vodojemu rozborem byly zjištěny baktérie. Celý vodojem se vypustil, vydesinfikoval, poté se napustil a baktérie byly zjištěny zase a tak se vodojem musel opět vypustit. Jedno vypuštění a napuštění trvá týden a jedny rozbory vody trvají také týden. Až při odebrání vzorků na nátoku vody z pramenišť do vodojemu byly také zjištěny baktérie a to znamenalo, že se tvoří v potrubí mezi prameništěm a vodojemem. Najít tuto závadu bylo složité, neboť nejsou přesné plány, kde potrubí vede. Až po několika dnech bagrování se porucha našla. Litinové potrubí bylo z důvodů stáří popraskané a tím pádem se do něho dostávaly z půdy bakterie. Část vadného potrubí byla vyměněna za nové plastové a voda byla zase kvalitní. Touto cestou bych rád poděkoval našim zaměstnancům, dále panu Zdeňku Kleinovi a panu místostarostovi Františku Nezmeškalovi za odvedené práce ve vodě a blátě při odstraňování této poruchy a opětné zajištění kvalitní vody.
Nemovitost před obecním úřadem (bývalé kadeřnictví) byla přestavěna na bytovou jednotku a v zadní části byl přistavěn dvorek aby pro nájemce bylo bydlení kvalitnější.
Jihomoravská plynárenská společnost provádí v současné době výstavbu nové regulační stanice plynu na ulici 9.května. Naše obec si již nemůže dovolit větší rozmach ve výstavbě rodinných domů, protože nízkotlaké rozvody plynu, které jsou v naší obci rozvedeny by již byly nedostačující a musel by být zaveden středotlak. To by znamenalo v celé obci prověřit, zda by hlavní řady navýšení tlaku vydržely a pokud ne, tak by se musely vyměnit. Totéž by platilo o přípojkách do rodinných domů. Až k této situaci dojde, tak to bude pracně a finančně velmi náročné.
Vážení občané jestli bylo toto slovo starosty pro Vás dlouhé a nezáživné, tak se omlouvám, ale chtěl jsem Vám sdělit co se v obci děje a dále se s Vámi podělit o některé problémy, se kterými se potýkáme a věřím, že je spolu vyřešíme k všestranné spokojenosti.
A nyní na závěr z toho lepšího soudku. Máme radost, že našim občanům záleží na vzhledu obce, na životním prostředí, kulturním dění a ostatních aktivitách. Jménem celého zastupitelstva obce bych rád poděkoval našim ženám, které se starají o park na náměstí, a které nám pomáhají při třídění volebních lístků, všem občanům za úklid před svými domy a údržbu předzahrádek, dále panu Jiřímu Fialovi a ostatním za péči o životní prostředí, našim hasičům, kteří obci pomáhají při všech událostech, paní Haně Kratochvílové za vedení divadelního a loutkářského souboru, paní Libě Bártkové za vedení obecní kroniky. Dále našim ženám pod názvem ,,Dámský klub“, které pořádají krásné výstavy, na které se jezdí dívat lidé z celého okolí, všem organizacím a spolkům za práci s dětmi a za pořádání kulturních akcí pro naše občany a také našim živnostníkům, kteří pokaždé obci pomohli při nenadálých situacích. Panu Josefu Jaborníkovi a panu Ing. Ladislavu Ryglovi za natáčení kulturních akcí a jejich zpracování pro vysílání v KTV a panu Ing.
Petru Závodníkovi za vydávání obecního zpravodaje a všem občanům, kteří pro obec něco vykonají.
Vážení občané, tohle je v letošním roce poslední zpravodaj, tak Vám chci společně s panem místostarostou, celým zastupitelstvem a zaměstnanci obce upřímně popřát krásné, klidné a pohodové svátky vánoční a co nejvíce zdraví a štěstí v Novém roce.
Josef Srnec – starosta
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25.10. – 26.10.2013
Celkový počet voličů v seznamu: 1743
Vydaných obálek: 1024
Odevzdaných obálek 1023 z toho platných 1020
Volební účast 58,75 % Název strany hlasů procent

Sbor dobrovolných hasičů v Blučině
Činnost hasičského sboru Na podzim i v zimě probíhá nadále výcvik s mladými žáky. 21.9. proběhla tradiční Drakiáda.

19.10. se konaly II. Hasičské vepřové hody. Připravujeme se na hasičský ples v únoru 2014. Zásahy jednotky SDH
 25.6. Rajhradice – čerpání přeplněného rybníku
 25.6. – 26.6. Blučina – zajištění propadené komunikace, čerpání melioračního kanálu u koupaliště
 8.7. Rajhradice – požár autodílny (planý poplach)
 18.7. Měnín Jalovisko – požár trávy
 10.8. Blučina – požár slámy na poli
 12.8. Rajhrad – požár strniště
Dále jsme absolvovali dne 6.9. výcvik s čerpadly na rybníku v Blučině a 14.12. projde naše jednotka výcvikem v polygonu ve školícím a výcvikovém zařízení HZS Brno Líšeň.
Michal Sládeček ml.

Zpráva o činnosti SK Blučina za rok 2012
Sportovní klub Blučina sdružuje ve dvou oddílech – fotbal 231 členů a tenis 25, celkem 256 členů z toho je 95 mládežníků. Výkonný výbor je sedmičlenný : předseda Tomáš Čaňo, místopředseda Radmil Zajíc, jednatel Pařízek Libor, hospodář Jaromír Tyc, účetní Milada Zajícová, členové výboru František Klement a Václav Trávníček.
FOTBALOVÝ ODDÍL
Družstvo přípravka starší
Trenéři Libor Pařízek a Karel Darolík
Jak vzorně se starají trenéři o naše nejmenší se projevuje nejen ve výsledcích a zápasech. Velký zájem drobotiny a velká účast na trénincích jsou tím nejlepším příslibem pro budoucnost oddílu.
Žáci
Žákovské družstvo nebylo možno přihlásit do soutěže z důvodu nedostatku hráčů. Jako jediné řešení bylo začlenit starší žáky do dorostu a zbývající hrají za Měnín; o tyto hráče se stará Jaroslav Mátl.
Dorost
Po sezóně 2011/2012 došlo mezi oddíly Sk Blučina a Měnín k dohodě, že postavíme jedno společné družstvo dorostu pod názvem Měnín-Blučina. K tomu nás vedl nedostatek hráčů jak v Blučině, tak v Měníně. Podzimní část sezóny- podzim 2012 se odehrála v Měníně, jarní část – jaro 2013 se odehraje v Blučině. Trenér za Blučinu je Jiří Janovský.
B-mužstvo
Trenéři Tomáš Čaňo a František Kugler.
Záložní mužstvo dospělých se potýká již druhou sezónu s nedostatkem hráčů. Přesto a za dobré spolupráce s trenéry A- mužstva se snažíme B-mužstvo udržet. Zásobárna hráčů pro A-mužstvo, přechod dorostenců přes B do A –mužstva a v neposlední řadě i sportovní výsledky jsou nezastupitelnou činností tohoto mužstva.
A-mužstvo
Trenéři Josef Zámečník a František Klement

Ambice tohoto mužstva před sezónou bylo bojovat o čelní umístění ve III. Třídě okresu Brno-venkov. Třetí místo v tabulce je dobrým výchozím bodem před jarními mistrovskými zápasy. Hrací doba se přesunula na nedělní odpoledne a dobrá hra a výsledky lákají stále více diváků.
Mužstvo starých pánů – Blučinská drtička
Vedoucí František Kugler a Petr Hanuš
Již tradičně vzájemné jarní a podzimní zápasy se starými pány z Heršpic u Slavkova jsou velkým magnetem jak pro vysloužilé fotbalisty, tak i pro diváky. Fotbalový oddíl také v r. 2012 uspořádal fotbalový turnaj A-mužstev – Memoriál Ladislava a Pavla Hanuše za účasti Starší páni Blučina, mužstvo rodiny Hanušové a Starší páni Heršpic. Turnaj vyhrálo mužstvo Hanušů.
SK uspořádalo tradiční předhodovou taneční zábavu ve svém areálu a v pronajatém sálu Lidového domu pro naše blučinské stárky pohodové kácení máje.
TENISOVÝ ODDÍL
Předseda Ing.František Strava, hospodář PHDr. Jaroslav Tyc
V tenisovém oddíle je registrována 25 členů. Tento oddíl se sportovních soutěží nezúčastňuje. Každoročně se pořádá turnaj ve čtyřhře pro členy oddílu, dále se zúčastňuje turnaje čtyřher v Kurdějově a dlouhodobého tenisového turnaje v Němčicích.
Dvakrát ročně je pořádán turnaj v nohejbalu neregistrovaných hráčů, přičemž letní turnaj patří k největším na okrese s názvem Memoriál Ladislava Faltýska.
Činnost Klubu přátel Divadelního a loutkářského souboru Blučina v roce 2012
9.října a 11. ledna – DaLs ve spolupráci s Lidovým domem a se souborem dospělých Orla – Radovan, sehrál 3x činoherní hru „ O Františce ………..“
27. března – Jsme hráli loutkové představení „Pohádky z Mateřídoušky“, v MŠ v Blučině.
31. března – Jsme se zúčastnili Krajské loutkářské přehlídky v Třebíči, kde většina souborů byla dospělých. Naše představení bylo kladně hodnoceno a děti byly pochváleny.
4. dubna – Za odměnu jsme byli s dětmi na zmrzlinovém poháru u „Xavera“
17. dubna – Další loutkové představení jsme sehráli v Mateřském centru v Židlochovicích.
24. dubna – Jsme uskutečnili zájezd s dětmi a rodiči do Olešnice, Doubravice a Černé Hory. Byli jsme ve výrobně modrotisku, na pštrosí farmě a na exkursi pivovaru.
5. června – Jsme hráli loutkové představení pro Základní školu v Blučině.
5. září – Po prázdninách zajel soubor do zámku v Jaroměřice nad Rokytnou, do Dalešic a do dukovanské Jaderné elektrárny. Exkursi v informačním centru elektrárny nám zajistil pan Schiller.
22. listopadu – Jsme navštívili představení v brněnském divadle Radost a potom také Muzeum loutek.
Celkem jsme v roce 2012 uskutečnili 11 akcí.
V červnu byla také Výroční schůze Klubu přátel DaLS. Byly vybrány příspěvky a paní pokladní Mirka Hamerlíková podala zprávu o stavu financí. Během prázdnin sháněla vedoucí souboru Hana Kratochvílová nové texty. Vybrané pak upravovala pro potřeby souboru.
Činnost zákl. organizace českého svazu chovatelů v Blučině v roce 2012
V tomto roce bylo v organizaci registrováno 38 členů, z toho 3 ženy a 5 mládežníků.
Výbor pracuje ve složení: předseda Brabec Josef st., jednatel Bábor Radomír, místopředseda Šiller Václav ml., Kresa Zdeněk, pokladník Pekárek Petr, hospodář Hamerník Milan, správce budovy Brabec Josef ml., revizní komise Maršálek Svatopluk, Janovský Jaroslav, Šiller Václav
Setkávali jsme se každý první pátek v měsíci dle potřeby a důležitosti buď na schůzích výborových nebo členských, kde se řešily chovatelské a organizační záležitosti.

Vzhledem k tomu, že okna v suterénu budovy byla v dezolátním stavu a bylo je, třeba vyměnit, požádali jsme obecní úřad o finanční výpomoc, kterou nám poskytl ve výši 40.000,- Kč.
V únoru jsme se zúčastnili oblastní konference v Ostopovicích. Dále přednáškových aktivů: králíků v Moravských Bránicích, drůbeže v Brně a holubů v Rajhradě. 18. února jsme přádali maškarní ples, hráli Telničáci. Hlavními pořadateli byli Bábor Radomír a Brabec Josef ml., dále Janovský, Čumová, Hamerník, Sklenář Jiří, Šiller ml., Studený, Daněk Jan.
1. května jsme se zúčastnili v rámci MDD malé ukázky našich chovů pro děti MŠ a ZŠ v Křepicích, za což nám poděkoval mimo jiné i starosta obce a měl zájem o obnovení organizace u nich.
22.května jsme pro blučinské školáky uspořádali malou výstavku králíků, holubů, drůbeže, okrasného ptactva a ovcí. U klece každého zvířete byla připevněna tabulka se základními údaji(původ, váha, snůška, zbarvení apod.). Z řad chovatelů se této akce zúčastnili Bábor Radek, Brabec Josef st., Brabcová Anna, Brabec Vojtěch, Bravenec Stanislav, Hamerník Milan, Hmerníková Zuzana, Janovský Jaroslav, Partyka František a Vodička Lubomír. Sponzoři této akce Sklenář Josef a Káňa Miroslav věnovali dětem oplatky a lízátka, Karlova pekárna dva obrovité koláče, které vystačily pro všechny děti a organizace limonádu a čaj. Některé děti nám nakreslily obrázky svých miláčků nebo předaly písemné práce o svých svěřencích. Akce proběhla k oboustranné spokojenosti a děti se při odchodu již těšily na příští rok.
Během roku jsme obeslali níž uvedené výstavy:
Měsíci červenci jsme obeslali výstavu v Ořechově, kde jsme získali 2 čestné ceny. Koncem měsíce na výstavě v Ivančicích jsme získali 2 čestné ceny. V srpnu se konala oblastní výstava mladých králíků v Kuřimi, Výstavu obeslal Brabec st., Bravenec a Šiller ml. 9. září jsme obeslali výstavu v Mikulově (čestná cena Šillerová Zdena – mladá chovatelka) a výstavu v Unkovicíh. 16. Září v Ostopovicích vystavovali 3 chovatelé.
22. a 23. září jsme uspořádali výstavu v Blučině. Předseda výstavy Partyka František, jednatel Brabec Josef st. Čestnou cenu za králiky získal Šiller Václav ml., za holuby Sklenář Josef. Při této výstavě se konala soutěž o nejlepšího chovatele organizace. U králíků mladý chovatel Daněk Petr, u holubů Vodička Lubomír a u drůbeže Partyka František.
V říjnu se konala oblastní výstava v Radosticích, čestnou cenu za holuby získal Studený František, za drůbež mladá chovatelka Šillerová Zdena.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s.
V roce 2012 byla 9. února hodnotící chůze, které se zúčastnilo 80 členů. Pro členy byl připraven bramborový salát a řízek, káva se zákuskem a minerální vody.
Na jarní výstavu Flora Olomouc jely dva autobusy.
Brigádu v parku během roku jsme uskutečnily čtyřikrát, naše zeny stříhají keře, okopávají, vyhrabují trávník.
Do Hlíny u Ivančic jsme si zajeli autobusem, nejdříve jsme navštívili rozhlednu Vladimíra Menšíka a pak jsme odešli do lesíka, kde hráli amatérští herci kouzelnou hru „ S čerty nejsou žerty“. Bylo to krásně zahrané, odcházeli jsme odsud nadšení.
Po Blučinských hodech jsme se sešli v chovatelně, pro hosty byly připraveny párky a káva.
Ještě na podzim jsme uskutečnili zájezd na podzimní Floru Olomouc.
Během roku zasíláme přání k narozeninám, bylo předáno 98 blahopřání a 66 dárků pro naše členy starších 70 let každoročně.
Mikulášské setkání je už dlouholetou tradicí, sešlo se 85 lidí, čerti, Mikuláš a anděl rozdávali dárečky. Muzikant navodil správnou atmosféru, tančilo se do 19 hodin. K pohoštění byly chlebíčky, káva a pití.
Libuše Janovská
Akátový dům – moderní a bezpečný domov pro seniory v Rajhradě
Dne 25.9.2013 byl na Městečku 52 v Rajhradě slavnostně položen a posvěcen základní kámen Akátového domu a představen projekt „S.E.N bydlení“. Slavnostního položení kamene se kromě investora, projektantů a stavební firmy zúčastnili také zástupci města Rajhrad a Oblastní charity Rajhrad. Kámen posvětil převor benediktinského opatství v Rajhradě P. Augustin L. Gazda.
Zároveň byl představen projekt „S.E.N. bydlení“, který se v péči o seniory opírá o tři základní pilíře: Starostlivost – Empatie – Nezávislost. Cílem je zajistit seniorům kvalitní a bezpečné bydlení a umožnit jim zachovat si vlastní nezávislost až do pozdního věku. Umístění Akátového domu přímo v centru Rajhradu zajišťuje výbornou dostupnost veškeré občanské vybavenosti (lékař, lékárna, obchod, MÚ, pošta, knihovna, autobus, vlak). Senioři tak mohou žít nezávisle v přirozeném prostředí svého domova a přitom být v kontaktu s ostatními lidmi. Areál Akátového domu se skládá z hlavní budovy a pěti samostatných domků umístěných v zahradě. Nastěhování prvních klientů je plánováno na červenec 2014. K dispozici budou bezbariérové, nadstandardně zařízené, nízkoenergetické byty 2+1(2+kk) a 1+kk, které jsou určeny převážně soběstačným seniorům. Pro seniory bude zajištěna také pečovatelská a ošetřovatelská služba.

Prohlídka vzorových bytů bude možná od února 2014.
Více informací lze získat na www.senbydleni.cz, na e-mailu: info@senbydleni.cz, případně na tel.: 724 253 352.
Mgr. Magdalena Večeřová, M.A. ClassReal, s.r.o., www.senbydleni.cz

 

Spolek Lidového domu pořádá
v neděli 22. prosince 2013 v 16:00 hodin
v Lidovém domě v Blučině
účinkuje
Varmužova cimbálová muzika
Cena vstupenky s místenkou 100 Kč
Předprodej vstupenek v přísálí Lidového domu:
5. a 6. prosince 2013 13:00-18:00 hodin
7. a 8. prosince 2013 po dobu Vánoční výstavy
Srdečně zvou pořadatelé
Judo Orel Blučina
Ačkoliv je judo indoorový sport, zima je pro nás „přechodným obdobím“, a tak máme sezónu 2013 již za sebou. Tato sezóna byla velice úspěšná, což dokazuje především konstantně kvalitní výkon družstva mužů v dlouhodobé soutěži – 1. liga 2013. Třetí místo v konkurenci 12 týmů je obrovským úspěchem i závazkem pro rok 2014.
Družstvo mužů zahájilo boje již v jarní části, ve které jsme měli jediný cíl – postoupit mezi šest nejlepších družstev pro podzimní kola. Konečné pořadí po skončení 1. ligy družstev mužů 2013:
1.
SKP Judo Jičín
7.
Železo Hranice
2.
TSC Turnov
8.
VTŽ Chomutov
3.
JUDO OREL BLUČINA
9.
EMĚ Mělník
4.
Tatran Prachatice
10.
Judo Budo Brno
5.
Sokol Mohelnice
11.
SKJ Judo České Budějovice
6.
JC Štola Praha
12.
BeF Home Blansko

V sobotu 21. září se v Ostravě konalo Mezinárodní mistrovství České republiky veteránů. V rozlehlé hale se sešlo více než padesát oddílů z celé střední Evropy, čemuž odpovídal i vysoký počet závodníků. Náš oddíl reprezentovali tři závodníci – Martina Broklová, Petr Ivan a Antonín Bezunk. Všichni si počínali velice dobře, když ve velké konkurenci nedosáhl na medaili pouze Petr Ivan, který však obsadil krásné 4. místo. Martina Broklová přivezla z Ostravy stříbrnou medaili a Antonín Bezunk sáhl po zlatě.
Z účasti na MČR však náš oddíl vytěžil více než dvě medaile. Dne 26. října startovala za družstvo žen CMJB Markéta Markelová, a s tímto družstvem dokázala v konkurenci šesti týmů obsadit krásné třetí místo v soutěži Mistrovství České Republiky družstev žen.
Jednou z nejcennějších medailí je bezesporu umístění výše zmiňovaného Antonína Bezunka v Evropském poháru veteránů v Linzi. Dne 2. listopadu dokázal porazit všechny čtyři soupeře a postavil se na stupeň nejvyšší.
Mgr. Jan Šenkýř
Na závěr nepřehlédněte pozvánku pro veřejnost!
Jednota Orel Blučina pořádá dne 18.1.2014 ORELSKÝ PLES. Přijďte se pobavit a zatančit, jste srdečně zváni.
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka navazuje na starou lidovou tradici. Již ve středověku se 6. ledna hrály hry na motivy biblického příběhu o třech mudrcích z Východu, kteří putovali do Betléma, aby se poklonili Ježíšovi a předali mu své dary – kadidlo, myrhu a zlato – symbolizující tři znaky moci a poslání Ježíše Krista.
O několik století později obcházely chudé děti převlečené za krále dům za domem, u každých dveří zazpívaly a posvěcenou křídou napsaly tak dobře známé K + M + B + rok. Mohlo by se zdát, že se jednalo o iniciály křestních jmen králů – Kašpar, Melichar a Baltazar, ovšem ve skutečnosti šlo o zkratku latinského Christus mansionem benedicat, volně přeloženo: Kriste, žehnej tomuto domu. Za to zpravidla dostaly něco k jídlu, někde i menší finanční obnos.
Novodobá Tříkrálová sbírka se poprvé uskutečnila v roce 2000. Neměla ještě celorepublikový rozměr, konala se pouze na území olomoucké arcidiecéze. Díky pozitivní reakci ze strany veřejnosti se o rok později stala celostátní akcí. Jejím cílem je nejenom získání financí, které pomohou lidem v nouzi, ale zároveň posun v myšlení lidí směrem k solidaritě a sociálnímu cítění, o čemž svědčí rok od roku se zvyšující počet dobrovolníků, kteří se podílí na jejím organizování.
Jednota Orel Blučina, která organizuje tuto sbírku v Blučině, oznamuje, že sbírka bude probíhat ve dnech 3. – 6. ledna 2014. Za Vaše finanční dary děkujeme
Mgr. Jan Šenkýř
starosta Jednoty Orel Blučina
Křesťanské vánoce 2013 v Blučině
1. 12. 2013 10:30 hodin mše sv. – 1. neděle adventní
Svěcení adventních věnců (přineste si svoje věnce)
6. 12. 2013 17:30 hodin návštěva svatého Mikuláše
18:00 hodin mše sv.
8. 12. 2013 10:30 hodin mše sv. – 2. neděle adventní
15. 12. 2013 10:30 hodin mše sv. – 3. neděle adventní
22. 12. 2013 10:30 hodin mše sv. – 4. neděle adventní
Možnost odnést si domů Betlémské světlo (lampičky na světlo s sebou).
24. 12. 2013 od 17:00 h průvod muzikantů po vesnici
21:00 hodin „PŮLNOČNÍ“ MŠE SVATÁ
25. 12. 2013 10:30 hodin mše sv. – BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
26. 12. 2013 10:30 hodin mše sv. – svátek sv. Štěpána
16:00 hodin Živý Betlém – ve dvoře Lidového domu
28. 12. 2013 17:00 hodin mše sv. za vinaře a dobrodince farnosti spojená s žehnáním vína. Následuje posezení ve farním sklepě.
29. 12. 2013 10:30 hodin mše sv. – SVÁTEK SVATÉ RODINY – obnova manželských slibů
31. 12. 2013 17:00 hodin mše sv. – svatého Silvestra
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní v roce 2013.
1.1. 2014 10:30 hodin mše sv. – SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE, Světový den modliteb za mír.
6.1. 2014 10:30 hodin mše sv. – SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – TŘÍ KRÁLŮ, Svěcení vody, kadidla, zlata a křídy
Předvánoční svatá zpověď:
Úterý 17. 12. 2013 – od 16:30 hodin
Pátek 20. 12. 2013 – od 16:30 hodin
Prohlídka farního betléma po každé mši svaté.

Na závěr opět jeden pohled do minulosti, kdy se v roce 1982 budovala kanalizace v ulici Sokolská.
Zpravodaj vydává obec Blučina v nákladu 700 výtisků, email: zpravodaj@blucina.cz
Za jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů odpovídá jejich autor.
Odpovědný redaktor Ing. Petr Závodník