Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

2013 06 05-zpravodaj

 

 

Výtažek z nového zpravodaje:

Slovo starosty

Po dlouhém zimním období jsme

se konečně dočkali, že přišlo jaro a každý z nás má naplánované,

co všechno je třeba v letošním roce udělat. Stejně tak je na tom

naše zastupitelstvo. V loňském roce jsme moc akcí neplánovali,

protože hlavní prioritou byla intenzifikace čistírny odpadních

vod, která musela být provedena z důvodu nařízení EU. Akce

byla v roce 2012 dokončena a náklady činily 48.100.000 Kč,- bez

DPH. Největší podíl na nákladech činily schválené dotace, ale

obec musela z vlastních zdrojů vložit cca 9.000.000 Kč,-. Jsme

rádi, že se tato akce zvládla, protože jiné obce to čeká a neví se,

jestli v dalších letech bude výše dotace taková, jakou jsme

obdrželi. V letošním roce zastupitelstvo schválilo rozpočet obce a

mimo finančních nákladů, které musí obec zajistit jako je provoz

základní školy, mateřské školy, provoz obecního úřadu a všech

dalších služeb a plateb dle uzavřených smluv jsou naplánované

nebo zametení před svým domem, údržbu parku na náměstí,

protože není v silách obce, aby to všechno zvládla. Můžeme to

zvládnout, když si budeme najímat firmy, ale je to velmi drahé.

Obec může na to získat finanční prostředky, protože ze zákona

má právo zvýšit daň z nemovitostí až na pětinásobek, nebo za

komunální odpad, poplatek ze psa, ale v dnešní situaci kdy se

vše zdražuje, nechceme Vás zatěžovat dalšími výdaji, a proto

věřím, že čistotu obce spolu zvládneme. Pokud máte nějaké

připomínky nebo náměty co se Vám nelíbí nebo co by se mělo

zlepšit, dojděte prosím na obecní úřad nebo napište ale ne

anonymně, nemusíte se obávat, že se Vám bude někdo mstít, ale

nechoďte se svými problémy svěřovat občanům, kteří nejsou

členové zastupitelstva, protože ti Vám nepomůžou.

Vážení občané, do roku 2013 Vám přeji co nejvíce zdraví, štěstí,

osobní a rodinné spokojenosti.

Josef Srnec – starosta

 

Matrika obyvatel za rok 2012

Narozeno: 21 dětí z toho 12 chlapců a 9 děvčat

Úmrtí: 22 z toho 12mužů a 10 žen

Uzavřené sňatky: na obci 8, v kostele 3

Zlatých svateb: 6

12 jubilantů v rozmezí 90-100 let z toho 11 žen a 1 muž

Přistěhovaní do Blučiny: 73

Odstěhovaní z Blučiny: 45

Stěhování v rámci obce: 23

Průměrný věk v naší obci 40 let, z toho muži 41 let a ženy 42 let

Počet rodinných domů dle č.p.: 685

Počet obyvatel k 31. 12. 2012: 2104, z toho mužů 1021 a žen 1083

Marcela Čaňová

 

 

Informace o událostech řešených Městskou policií

Židlochovice za období 1.1.2012-31.12.2012

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného

pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona č.553/1991 Sb.,

nebo podle zvláštního zákona, řešila na území obce Blučina tyto

přestupky:

37 přestupků – nedovolené stání, zastavení, vjezd na Výhon

60 – překročení nejvyšší dovolené rychlosti

1 – řídí vozidlo po požití alkoholu nebo jiné návykové látky

9 – rušení nočního klidu

7 – neoprávněné poškození nebo zabrání veřejného prostranství

5 – skládka, odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa

5 – úmyslné narušení občanského soužití

4 – odstavené silniční vozidlo na pozemní komunikaci (vrak)

1 – postoupení správnímu orgánu (prokázání se odcizeným OP)

MP přijala 60 telefonických oznámení od občanů.

Další činnost:

průběžně – kontrola prodejců v obci

5 – kontrola podomních prodejců

1 – převzetí a odevzdání nalezených věcí (mobilní telefon)

14 – odchyt psů

12 – usměrňování dopravy (pohřby, nehody, hody, svěcení

praporu)

průběžně – kontrola mládeže (zastávka bus, koupaliště)

9 – předáno Policii ČR (dop. nehoda, podnapilý řidič, rvačka,

vloupání)

7 – spolupráce s HZS a SDH (dopravní nehoda)

průběžně – kontrola rybníka

20 – kontrola osob

7 – výjezd alarm čistička odpadních vod

6 – řešení opilců

8 – řešení cikánů zastavujících vozidla

2 – odstranění kadáveru (mrtvá kočka)

2 – přistižení osob při nedovolené těžbě dřeva

MP se dále podílí svou přítomností na prevenci kriminality a

přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Dohlíží na

bezproblémový průběh kulturních, sportovních a společenských

akcí. Spolupracuje s pracovníky obce na přechodech pro chodce

a podílí se na bezpečnosti a plynulosti provozu v obci.

Spolupracuje s OÚ Blučina, PČR, HZS a SDH.

Kontaktní telefonní čísla:

547 238 215 telefon

604 290 319 pohotovostní mobil (nepřetržitý provoz)

str. Šebek – MP Židlochovice

 

 

Mateřská škola Blučina

Mateřská škola v Blučině plánuje v roce 2013 zbudování Věžičky

s tunelovou skluzavkou a lanovým mostem na školní zahradě.

 

Plán akcí MŠ na měsíc květen – červen:

Posezení s maminkou – 10.5.2013 od 15 hodin

Výlet ZOO Hodonín – 14.5.2013 sraz v MŠ v 7 hodin

Focení tříd – květen

MDD – duo EDEN – 30.5.2013

Táborák a rozloučení s předškoláky

Rozloučení se školním rokem spolu s rodiči – 26.6.2012

Irena Nosková – ředitelka MŠ

Základní škola Blučina

I my jsme volili svého prezidenta ☺

 

 

Základní škola v Blučině chystá pro žáky tyto akce:

•Kurz Mladého cyklisty – 4.roč. – 25.4.2013

•Čarodějná škola – 30.4.2013

•Exkurze do ptačí záchranné stanice v Rajhradě – začátek

května

•Školní výlet do Oslavan 17.5.2013

•Třídní schůzky – 22.5.2013

•Den dětí – 31.5.2013

•Vlastivědná exkurze do Brna – 5. ročník (koncem června)

•Focení – 18.6.2013

•Akademie – 25.6.2013

Anna Báborová – ředitelka ŽŠ

 

Sbor dobrovolných hasičů v Blučině

V letošním roce náš sbor pořádal 2.2.2013 tradiční

společenský ples, kde hrála kapela RELAX a byla připravena

bohatá tombola.

Dne 1.3.2013 jsme pořádali pro žáky MŠ a ZŠ prezentaci

naší činnosti, kde jsme představili techniku, která je využívaná

při požárech, povodních a dalších mimořádných událostech,

výzbroj a výstroj hasičů.

K této příležitosti náš sbor pořádá nábor dětí od 4 let do

žákovských družstev pro požární sport. Děti i s rodiči se můžou

přijít podívat nebo přihlásit na hasičku a to každý pátek od 17.00

hodin.

Více informací naleznete na www.sdhblucina.cz

 

Akce na které se připravujeme:

4.5.2013 – žehnání hasičského praporu SDH Křepice

(účastníme se i s naším praporem )

4.5.2013 – výstava hasičské techniky Moutnice (zde

budeme vystavovat naši historickou čtyřkolovou stříkačku

z roku 1892)

8.6.2013 – výstava hasičské techniky Pohořelice (zde

budeme vystavovat naši historickou čtyřkolovou stříkačku

z roku 1892)

15.6.2013 – 130let založení hasičů v Rajhradě (účastníme se

s CAS 24 Liaz 101 a historickou čtyřkolovou stříkačkou z

roku 1892)

29.6.2013 – den otevřených dveří SDH Blučina. Začátek

akce je ve 14 hod. na hasičce.

 

 

Noc kostelů – kostel Nanebevzetí Panny Marie

Zveme všechny občany na Noc kostelů v Blučině, která v letošním roce začíná v 16:00 hod. a je pro vás mimo

jiné nachystaný program:

– volná prohlídka kostela

– výstup na kostelní věž

– výstava Biblí

– ruční přepisování Bible

– prohlídka farního sklepa

– zapalování děkovných svící

– otevřená krypta svaté Barbory

– písničky od srdíčka – vystoupení dětí z náboženství

– komentovaná prohlídka zaměřená na vybavení kostela

– oživlé sochy

– vystoupení pěvecké skupiny Fakt jo

– povídání na téma Afghánistán očima vojenského kaplana

– společná pouť na Svatá pole a při ní soutěž pro děti

– možnost osobních rozhovorů s knězem a vojenským kaplanem

– občerstvení u kostela

 

 

Ze života organizací a spolků v Blučině

JUDO OREL BLUČINA

Oddíl Judo Orel Blučina funguje v naší
obci od roku 1996, což bude letos již 17 let. Po
dvou letech soustavného trénování byl oddíl
s tehdejšími 15 členy oficiálně přihlášen do Českého svazu juda.
Aktuálně má náš oddíl přes 75 členů ve věku od 3 do 40 let.
Členové našeho oddílu trénují ve čtyřech tréninkových
skupinách dle věku a výkonnosti:
– Judistická školička – 30 členů – děti 3 – 6 let
– Nováčci – 15 členů – děti 6 – 12 let
– Mladší a starší žáci – 10 členů – děti 8 – 14 let
– Muži a ženy – 20 členů ve věku 20 – 40 let.
Nábor do jednotlivých skupin probíhá vždy v měsíci záři, ale
rádi mezi sebe přijmeme kohokoliv i během školního roku.
Zásadním úspěchem uplynulých dvou let bylo vítězství
v krajské soutěži družstev mužů (2011), ze které jsme následným
ovládnutím kvalifikace (2012) získali právo účastnit se druhé
nejvyšší české soutěže družstev, 1. ligy. Jedná se o dlouhodobou
(celoroční) soutěž družstev mužů. Náš oddíl dělá jméno jak obci,
tak celému kraji, protože patří k pouhé menšině moravských
týmů. V letošním roce nás los přidělil do skupiny B s týmy Jičína,
Mohelnice, Blanska, Brna a Hranic na Moravě. Ve skupině A se
v jarní části utkají týmy Prahy, Českých Budějovic, Turnova,
Chomutova, Prachatic a Mělníka. Po prvním kole ze dne 13. 4. je
va,
náš oddíl na průběžném 4. místě.

POZVÁNKA: NÁŠ ODDÍL POŘÁDÁ 2. KOLO 1. LIGY!
PŘIJĎTE PODPOŘIT DOMÁCÍ TÝM 25.5.2013 DO
SPORTOVNÍ HALY V ŽABČICÍCH. START ZÁPASŮ V 11:00.

Za oddíl Judo Orel Blučina Mgr. Jan Šenkýř.

 

Různé

Farní úřad v Blučině oznamuje, že termín letošních hodů v

Blučině je stanoven na 18.8.2013

•aktuální rozbor vody ze studánky je vyvěšen na vývěsce u

obecního úřadu

 

Máte slovo

Pořádáte nějakou kulturní nebo sportovní akci?

Rádi byste se podělili se svými zážitky z již uspořádané akce,

zveřejnili výsledky či fotky?

Podělte se s námi o všem, co budete pořádat nebo jste již

pořádali, rádi Vaši činnost podpoříme zveřejněním Vašeho

příspěvku.

Kontaktní email: zpravodaj@blucina.cz

 

Závěrem

 

Naší snahou je, aby se k Vám pravidelně dostávaly

informace z naší obce a to jednou za dva měsíce. Pokud to bude

třeba, nebráníme se ani pravidelnému měsíčnímu vydání. Vše

záleží na tom, kolik informací dokážeme nashromáždit do

dalšího čísla.

Přeji vám všem krásné a slunečné jarní dny.

Petr Závodník

 

Zpravodaj vydává obec Blučina v nákladu 400 výtisků, email: zpravodaj@blucina.cz,

odpovědný redaktor Ing. Petr Závodník

 

Zpravodaje v originálu ke stažení naleznete zde.

 

Add Comment

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..